Güncel kalın

Şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş amaçlarıyla bağlantılı olarak, aşağıda açıklanan çerçeve içerisinde, tarafınızdan paylaşılan kişisel verilerinizi kullanarak, kaydederek, saklayarak, güncelleyerek, ileterek ve/veya sınıflandırarak işleyecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuna ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla alınması gereken teknik ve idari önlemleri alarak, uygun bir güvenlik düzeyi kurmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri olan tüm gerçek kişilerdir. Şirket çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapan iş başvuru sahipleri dışındaki kişileri kapsamaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen şekilde yer alır (eksiksiz bir liste olmayabilir):

Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel konum / güvenlik görüntü kayıtları, çağrı merkezi / hizmet kalitesi ses kayıtları, banka hesap numarası, çerez kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki dayanakları;

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi gibi gerekli çalışmaların yapılması amacıyla, sizin ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve şirketlerin Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmasını sağlamak,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından kullanılan mekanların fiziksel güvenliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi amacıyla,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili kişi veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması amacıyla,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle ortaklaşa sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gerekliliklerinin karşılanması ve finansal anlaşmanın sağlanması amacıyla,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimizin çağrı merkezi aranması veya web sitesinin kullanılması ve/veya
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitimlere, seminerlere veya etkinliklere katılımın sağlanması amacıyla.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Tarafınızca Şirketimizle paylaşılan kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, web sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerin sağlanması ve saklanması için bulundukları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamalarını, manipüle edilmemelerini, kaybolmamalarını ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla iş süreçlerinin tasarımını ve teknik güvenlik altyapısı iyileştirmelerini uygular.

Kişisel verileriniz, bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenecek ve kanunla belirlenen süre kadar saklanacaktır. Bu süre belirlenmemişse, verilerin işlendiği amaç için gerekli süre kadar saklanacaktır. Bu sürenin sona ermesinin ardından, tarafınızca sağlanan kişisel veriler, silme, imha veya anonimleştirme yöntemleriyle Şirketimizin veri akışlarından çıkarılabilir.

Kişisel verilerin aktarımı;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde ve açıklanan amaçlar doğrultusunda, aşağıdakilere aktarılabilir:

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. veya Türk Telekomünikasyon grubu şirketleri,
 • Şirketimizin adına ve hesabına faaliyet gösteren yetkilendirdiğimiz şirketler, temsilcilerimiz,
 • Kişisel verilerinizi açıkça talep etme yetkisine sahip düzenleyici ve denetleyici otoriteler, kamu kurumları ve/veya kuruluşlar,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi riski ve finansal kuruluşlar ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, belirtilen amaçlar çerçevesinde,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal yaptırım süreçleriyle ilgili ilgili kişiler, denetçiler dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler ve kuruluşlar ve sınırlama olmaksızın, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, ülke içinde veya dışında yer alan yetkili kişiler ve kurumlar.

6698 sayılı KVKK'nın 11. maddesine göre size tanınan haklarınız;

Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
b) Verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 
d) Kişisel verilerin, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarıldığı bilgisini öğrenme; 
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; 
f) Kişisel verilerin Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme; 
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme; 
h) Kişisel verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; 
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi Şirketimize yazılı olarak veya diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi kanıtlayan gerekli bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Haklarınızla ilgili talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimize başvurarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanız halinde, Şirketimiz talebin niteliğine göre başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi durumunda, reddin gerekçesi açıklanacaktır. Talepleriniz, Türkçe veya KVKK'nın 11. maddesi uyarınca başvuruda bulunan kişinin bilgileri dışında başkaca bir bilgi veya belge talep edilmesi suretiyle reddedilemez. İlgili kişinin, talebinin reddedilmesi halinde veya kendisine verilen cevabın yetersiz bulunması halinde; Kanunun 14. maddesinde belirtilen şikayet hakkını kullanma veya idari yargıya başvurma hakkı saklıdır.

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni'ni dilediği zaman ve kanunlara uygun olarak değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni'ndeki değişiklikler, Şirketimizin resmi web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.